Gebruiksvoorwaarden Cinenews.be

A. Algemene voorwaarden

 1. Algemeen De site van Cinenews.be wordt aan eender welke gebruiker aangeboden op voorwaarde dat hij de bepalingen, de voorwaarden en de waarschuwingen uit de algemene gebruiksvoorwaarden van de site aanvaardt. Door van de site van Cinenews.be gebruik te maken, aanvaardt men automatisch en onherroepelijk genoemde bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen. Indien de bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen uit onderhavige algemene voorwaarden strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden die gelden op een aparte site die werd ontwikkeld in het kader van de site van Cinenews.be, hebben onderhavige bepalingen, voorwaarden en waarschuwingen voorrang.
 2. Gebruik voor persoonlijke, private en wettelijke doeleinden De site van Cinenews.be dient voor persoonlijk en privé-gebruik. Zonder vergunning, mag de gebruiker geen via de site van Cinenews.be verkregen informatie, programma, product noch dienst wijzigen, kopiëren, verspreiden of afbeelden, noch onder een of andere vorm publiceren, afstaan of verkopen, noch werk creëren of prestaties leveren die van bovengenoemde elementen zijn afgeleid. Het is verboden de site van Cinenews.be te gebruiken voor doeleinden die ongeoorloofd, onwettelijk of in strijd met onderhavige algemene voorwaarden zijn.
 3. Links naar sites of adressen van derden De site van Cinenews.be kan links naar sites of adressen van derden bevatten. De links en adressen worden aangeboden om het de gebruikers makkelijk te maken. Cinenews.be oefent geen enkele controle op bovengenoemde sites en adressen uit en wijst alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan af. Het feit dat die links en adressen in de site van Cinenews.be worden opgenomen, betekent niet dat Cinenews.be de inhoud van die sites en adressen goedkeurt, noch dat er enige verband bestaat tussen Cinenews.be en de uitbaters van die sites of adressen.
 4. Het gebruik van gespreksgroepen en boodschappendiensten De gebruiker verbindt zich ertoe de gespreksgroepen, boodschappendiensten en, over het algemeen, de toegang tot de site van Cinenews.be enkel te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van boodschappen en inlichtingen die betrekking hebben op of in verband staan met het onderwerp of de rubriek in kwestie. Zonder dat onderstaande opsomming volledig is, verbindt de gebruiker zich ertoe: - niemand op een of andere manier te beledigen, te belasteren, te misbruiken, te tergen of te bedreigen, noch andermans bezit of rechten in het gedrang te brengen; - geen blijk te geven van racistisch of antisemitisch woordgebruik of gedrag of van onverdraagzaamheid, noch van woordgebruik of gedrag dat obsceen, pornografisch of strijdig met de goede zeden of de openbare orde is; - zonder voorafgaande toestemming geen gegevens, databanken of programma's te downloaden, die beschermd zijn door het industrieel of intellectueel eigendomsrecht en, meer bepaald, door de wetten en verordeningen betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten of betreffende de bescherming van computerprogramma's; - de wet op de handelspraktijken niet rechtstreeks of onrechtstreeks te schenden (ongeoorloofde publiciteit of verkoop, oneerlijke concurrentie enz...); - geen vermeldingen te vervalsen of te verwijderen met betrekking tot de auteur of de producent van de informatie, evenmin als wettelijke vermeldingen of informatie, noch andere vermeldingen inzake eigendomsrecht of met betrekking tot de oorsprong of de bron van het programma of van eender welk andere element dat vervat is in een gedownload bestand; - het gebruik of de toegang voor andere gebruikers niet te beperken of te verhinderen. Ingevolge het voorgaande, en hoewel zij niet verplicht is de correspondentie, de informatiefora op, noch het downloaden vanop haar site te controleren, behoudt de NET EVENTS NV zich niettemin het recht voor op eender welk moment eenzijdig in te grijpen door op haar site ontvangen documenten geheel of gedeeltelijk te bewerken, te weigeren of te verwijderen, onder meer wanneer die afkomstig zijn van gebruikers. Bovendien behoudt de NET EVENTS NV zich het recht voor haar informatie te verspreiden om zich te schikken naar de geldende wetten of verordeningen of om gevolg te geven aan een administratief of gerechtelijk bevel. De NET EVENTS NV behoudt zich het recht voor alle door gebruikers of eender welke derden gepleegde inbreuken op de wet of op onderhavige gebruiksvoorwaarden met alle rechtsmiddelen te vervolgen.
 5. Uitsluiting - verantwoordelijkheid De inlichtingen, producten en diensten die voorkomen op de site van Cinenews.be kunnen fouten of technische onjuistheden bevatten. Aangezien de NET EVENTS NV die inlichtingen wil verbeteren naarmate de site verder wordt ontwikkeld, worden ze regelmatig bijgewerkt. De NET EVENTS NV wijst niettemin alle aansprakelijkheid af voor de geschiktheid, de betrouwbaarheid en de juistheid ervan, ongeacht het geplande gebruik van de adressen, inlichtingen, producten, diensten en grafische elementen, databanken en programma's die zich op de site van Cinenews.be bevinden. Al die informatie wordt geleverd "in de staat waarin ze zich bevindt", zonder welke waarborg ook. Bij deze sluit Cinenews.be elke waarborg uit ten aanzien van bovenstaande gegevens, en meer bepaald elke waarborg inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en afwezigheid van namaak. De NET EVENTS NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incidenten, schadevergoeding die als straf werd uitgesproken noch voor andere schade van welke aard ook, meer bepaald voor schade die voortvloeit uit een verlies van gebruik, van adres, van gegevens of van databanken, noch voor winstderving ingevolge vertraging in verband met het gebruik van de site, noch voor de onmogelijkheid deze te gebruiken, noch voor schade in verband met informatie, programma's, producten, diensten of daarmee samenhangende grafische elementen.

B. Bescherming van het privé-leven

 1. Algemeen De gegevens die door de gebruiker aan de site van Cinenews.be worden meegedeeld, kunnen worden opgeslagen, maar dienen enkel voor intern gebruik bij de NET EVENTS NV of de partners die contractueel met haar verbonden zijn. Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privé-leven, worden de opgeslagen gegevens aan de gebruiker meegedeeld op zijn verzoek en desgevallend gecorrigeerd. Bijkomende informatie kan worden ingewonnen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Vragen betreffende het opslaan van de meegedeelde gegevens kunnen worden gericht aan de NET EVENTS NV, Koningsstraat 100 te 1000 Brussel of telefonisch op het nummer 02/528.18.38.
 2. Bescherming van het privé-leven De gegevens in verband met de door de gebruikers meegedeelde gegevens worden behandeld onder strikte geheimhouding en met inachtneming van alle veiligheidsnormen. Behoudens verzet van uwentwege, geadresseerd aan NET EVENTS NV, zullen deze gegevens ook toelaten om interessante aanbiedingen aan u te richten zodat u maximaal kan profiteren van de voordelen verbonden aan NET EVENTS NV of één van de verstrekte diensten door NET EVENTS NV. Behoudens verzet van uwentwege, geadresseerd aan NET EVENTS NV, zullen deze gegevens ook kunnen worden doorgegeven aan bedrijven verbonden met NET EVENTS NV, haar sponsorpartners en/of aan derden zodat zij product-of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten. U beschikt ten allen tijde over het recht van toegang tot deze gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is NET EVENTS NV, Koningsstraat 100 te 1000 Brussel.
 3. Het gebruik van "cookies" Teneinde de dienstverlening op haar site te verbeteren, gebruikt de NET EVENTS NV bij gelegenheid "cookies" ofwel kleine stukjes informatie die door een website worden bewaard in de browser van de computer van de gebruiker. Zulk een cookie kan bij een volgend bezoek aan de site worden opgehaald, maar kan niet worden gelezen door een andere site dan degene die het heeft aangemaakt, in casu de site van Cinenews.be. Dat cookie wordt enkel voor administratieve doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld om de voorkeur van de gebruiker voor bepaalde soorten informatie of de toegangscode van de gebruiker op te slaan, zodat deze bij zijn bezoeken aan de site niet telkens opnieuw dezelfde informatie moet intikken op het toetsenbord. Geen enkel cookie bevat informatie waardoor de gebruiker zou kunnen worden bereikt via telefoon of email. De gebruiker kan zijn computer zodanig configureren, dat hij gewaarschuwd wordt telkens er een cookie wordt aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan kan verhinderen.
 4. Het gebruik van de gegevens, privé-leven en geheimhouding De NET EVENTS NV behoudt zich het recht voor de informatie betreffende de boodschappen, de inhoud, de herkomst en de bestemming ervan te controleren en te onderzoeken, wanneer zij redelijkerwijze vermoedt dat alle of een deel van de mededelingen betrekking hebben op activiteiten die illegaal, ongeoorloofd of strijdig met onderhavige algemene voorwaarden zijn, of wanneer zij daartoe opdracht heeft gekregen van de bevoegde administratieve of gerechtelijke overheid. Behoudens ruimere of specifiekere aanvraag vanwege de bevoegde administratieve of gerechtelijke overheid, kan dergelijke controle enkel betrekking hebben op openbare of niet vertrouwelijke boodschappen, d.w.z. op informatie die zich op een website bevindt of op boodschappen in gespreksgroepen of computermailings, zonder dat deze lijst volledig is. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord en zijn speciale toegangscode geheim te houden. De gebruiker is alleen en volledig aansprakelijk voor het gebruik van de identificatiegegevens. Bij verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van die gegevens, moet de klant de NET EVENTS NV daarvan zo snel mogelijk verwittigen, en die verwittiging moet bovendien worden bevestigd per aangetekend schrijven. Eender welke gebruiker is slechts van zijn aansprakelijkheid bevrijd op de werkdag die volgt op de dag waarop het aangetekend schrijven werd ontvangen. De persoonlijke gegevens betreffende de gebruiker worden onder meer gebruikt: - voor het beheer van de klanten van de NET EVENTS NV en voor het uitvoeren van marktonderzoek; - voor het uitschrijven, innen en controleren van de facturen; - in het kader van de contractuele relatie met de klant (bijvoorbeeld voor briefwisseling); - voor verrichtingen, informatie en promotie in verband met de producten en diensten die worden ontwikkeld in het kader van de site van Cinenews.be. Op schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek dat wordt gericht aan de NV Cinenews.be, Koningsstraat 100 te B-1000 Brussel - België, kan een gebruiker die zijn identiteit opgeeft, kosteloos schriftelijke mededeling krijgen van de op hem betrekking hebbende persoonlijke gegevens en desgevallend de onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens laten corrigeren. Wanneer de administratieve gegevens van de gebruiker veranderen, dient hij de NET EVENTS NV daarover één maand na de wijziging te informeren. In geval van wijziging van de structuur zelf van de site van Cinenews.be, van technische problemen of van verlies van gegevens, behoudt de NET EVENTS NV zich het recht voor een beroep te doen op de gebruikers om de verloren of ontbrekende gegevens aan te vullen.
 5. CIM Internet Studie Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt. De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

C. Vermelding betreffende het industrieel eigendomsrecht (merken en modellen) en het intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht)

  Alle elementen, gegevens, databanken, grafieken, tekeningen en modellen die op de site van Cinenews.be worden ontwikkeld, alsmede alle originele teksten en gemengde multimediaprestaties en creaties, zijn beschermd door de Belgische en internationale wettelijke bepalingen betreffende de industriële eigendom (wetten en reglementen inzake het deponeren van merken en modellen), de intellectuele eigendom (meer bepaald de Belgische wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht en de aanverwante rechten) en door de wetgeving op de bescherming van de computerprogramma's (meer bepaald de wet van 30 juin 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's). Alle rechten in die zin worden voorbehouden en duidelijk geïdentificeerd door de rubriek "Copyright © Cinenews.be 2000...". Elke gebruiker die deze rechten schendt of aantast, zal worden vervolgd en hij zal nooit kunnen inroepen dat hij onderhavige bepalingen en beschermingen niet kende, noch dat hij te goeder trouw handelde.

D.Besluit: overzicht van de minimale verbintenissen van de gebruiker

 1. De gebruiker mag de bestaande databanken raadplegen en gebruik maken van de door de site van Cinenews.be geleverde diensten, op voorwaarde dat hij de algemene normen en gebruiken van het Internet en de algemene voorwaarden van de site van Cinenews.be in acht neemt en dat de eigenaar van de aangezochte databanken het recht tot toegang en gebruik verleent.
 2. De gebruiker mag de diensten van de site van Cinenews.be gebruiken voor geoorloofde, persoonlijke en private doeleinden. Aangezien de gebruiker gegevens via het netwerk doostruurt, moet hij de geldende wetgeving naleven. Zo is het bijvoorbeeld verboden informatie te geven die illegaal of ongeoorloofd, onjuist, obsceen, beledigend of racistisch is, of die aanzet tot rassenhaat en xenofobie, die de openbare orde en/of de goede zeden in het gedrang brengt of die het privé-leven aantast; - de gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht, van derden te eerbiedigen; - de gebruiker verbindt zich ertoe geen ongevraagde boodschappen te verzenden of te posten; - de gebruiker verbindt zich ertoe geen computerkraken of "hacking" te plegen tegen de site van Cinenews.be of tegen eender welk ander systeem dat rechtstreeks of onrechtstreeks aanwezig is op de site;
 3. De gebruiker verbindt zich ertoe de op de site van Cinenews.be ontwikkelde of toegankelijke diensten niet te gebruiken voor daden die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden leiden tot: - illegale toegang tot de gegevens van aangesloten netwerken; - het in het gedrang brengen van de goede werking van de dienstverlening van Cinenews.be of het in gevaar brengen van het gebruik of het prestatievermogen voor de andere gebruikers, meer bepaald door het ten onrechte veroorzaken van druk verkeer; - het beschadigen of vernietigen van de integriteit of de inhoud van de computergegevens;
 4. De NET EVENTS NV, haar rechthebbenden en contractuele partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die door gebruikers of door derden worden gepleegd;
 5. De gebruiker dient de NET EVENTS NV onmiddellijk te informeren over ongeoorloofde inhoud die via haar diensten beschikbaar zou zijn, zodat Cinenews.be de nodige geschikte maatregelen kan treffen om die informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Daartoe kan het lid volgend emailadres gebruiken:
 6. De NET EVENTS NV behoudt zich het recht voor gebruikers die de Belgische wetgeving of de internationale verordeningen overtreden, aan te klagen bij de bevoegde overheid en onmiddellijk de toegang tot en het gebruik van de diensten en databanken te ontzeggen aan gebruikers die onderhavige bepalingen zouden schenden.
 7. De uitgever houdt zich het recht voor om de toegang te verbieden en te blokkeren tot de inhoud van deze website aan de gebruikers die gebruik maken van een of meerdere computerprogramma(‘s) die het tonen van advertenties op deze website verhindert. Dit geldt ook voor de gebruikers met een betalende toegang.

E. Voorrang van de algemene voorwaarden van Cinenews.be - Geldend recht - Rechtsbevoegdheid

  Door gebruik te maken van de diensten van de site van Cinenews.be, verbindt de gebruiker zich ertoe de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de algemene bijzondere voorwaarden van de specifieke diensten te aanvaarden, alsmede zich te schikken naar de gebruiken die gelden op de netwerken die hij via de site van Cinenews.be kan bereiken. De gebruiker erkent dat elk geschil in verband met het gebruik van de site onder het Belgisch recht valt en enkel behoren tot de bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België). Het gebruik van de site van Cinenews.be is niet toegestaan in landen waar onderhavige algemene voorwaarden, met inbegrip van deze paragraaf, geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn. In geval van geschil, zal een uitgeprinte versie van de elektronisch geleverde onderhavige algemene voorwaarden en van alle aanvullende vermeldingen worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure, en wel onder dezelfde voorwaarden als andere, in gedrukte vorm aangemaakte en bewaarde documenten en handelsregisters. Onder voorbehoud van alle uitdrukkelijk aan onderhavige verleende rechten.

Zie ook ...

We gebruiken cookies om uw surfevaring op onze site te verbeteren. Door onze website verder te gebruiken, aanvaardt u ook onze cookies. Alle details over ons gebruik van cookies